Print Læs højt

SSP-samarbejde

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Samarbejdet er etableret i langt de fleste danske kommuner, og SSP udgør oftest omdrejningspunktet i det udførende kriminalpræventive arbejde.

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet. Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket, og samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem årene. Jobcentret, Ungdommens Uddannelses-vejledning, boligselskaber, det lokale erhvervsliv, idrætsorganisationer, Kriminalforsorgen m.fl. er også blevet en del af netværkets mange aktører. SSP-netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.

Med SSP-netværket store lokalkendskab, kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store.

Lokale specialister

For at sikre en god kommunikation mellem de forskellige aktører og niveauer på SSP-området anbefaler DKR, at der ansættes en eller flere SSP-konsulenter. SSP-konsulenterne kan endvidere fungere som lokale videnpersoner i forhold til kriminalitet, kriminalitetsforebyggelse og lignende. SSP-konsulentens rolle er blandt andet som faglig sparring for relevante frontmedarbejdere og formidler af forebyggelsestanken blandt lokale aktører.

Der findes flere relevante efteruddannelser for SSP-konsulenter, fx disse diplomuddannelser i kriminologi:
Københavns Universitet/Professionshøjskolen Metropol og 
University College Lillebælt/Aarhus Universitet

Lidt om SSP-samarbejdet

Jørgen Pedersen, formand for SSP Samrådet og medlem af DKR´s forretningsudvalg.

Organiseringen

Med kredsrådene, lokalrådene og SSP-samarbejdet er der skabt en model, som involverer både det politiske niveau, det ledelsesmæssige niveau og det udførende praksisniveau inden for samme organisatoriske ramme. Det giver øgede muligheder for at sikre koordinering og sammenhæng mellem viden og beslutninger i det kriminalpræventive arbejde på tværs af de organisatoriske niveauer. Det giver samtidig et godt grundlag for en sammenhængende prioritering af opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende indsatser.

For at opnå bedre koordinering, sammenhæng og prioritering anbefaler DKR, at man lokalt fokuserer på at få de tre niveauer til at spille sammen. Det forudsætter fx, at det tydeliggøres, hvilke opgaver hvert niveau skal varetage, og hvordan kommunikationen kan udvikles til at understøtte samarbejdet niveauerne imellem.

Videnbaseret arbejde i SSP-regi

SSP-samarbejdet er ofte initiativtagere til projekter og specielle indsatser, der kan forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd.

Inden for det kriminalpræventive felt bliver man mere og mere opmærksom på betydningen af at arbejde evidensbaseret og med evaluering af projekter og indsatser. Den videnbaserede tilgang vinder også indpas i SSP-samarbejdets projekter og indsatser. Den inspirerer til mere fokus på, hvad der virker i forhold til det kriminalpræventive samarbejde, hvad der ikke virker, og hvorfor noget virker bedre end andet.

Unge over 18 år

SSP-samarbejdet er i mange kommuner også rammen for det forebyggende arbejde med unge over 18 år. Enten som supplement i form af et SSP+ eller i en integreret indsats for de 6-25 årige.

Uanset hvor det forebyggende arbejde over for unge over 18 år er placeret, er det vigtigt at sikre, at der bliver taget hånd om de unge, når de overgår fra Serviceloven til Beskæftigelsesloven eller andre love, der giver mulighed for at hjælpe unge over 18 år.

Cookies på DKR.dk

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren. Klik her for at læse mere om cookie regler.