Fakta om voldtægt

Politiet modtog 791 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2016. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. I disse sager ved politiet derfor hverken hvem, der er blevet voldtaget, hvem gerningspersonen har været, og hvilket relation personerne har haft til hinanden.

Hvordan måles omfanget af voldtægter?

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på. Da mange voldtægter ikke anmeldes, er denne kilde mangelfuld. Når anmeldelsestallene for voldtægt stiger eller falder over tid, er det ikke nødvendigvis fordi det reelle antal voldtægter stiger eller falder, da ændringerne også kan skyldes, at ofrene er blevet enten ’bedre’ eller ’dårligere’ til at anmelde forbrydelsen.

For at få et bedre indblik i omfanget af seksuelle overgreb, har man i en offerundersøgelse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år om de har været udsat for kriminalitet. Her bruger man ordet 'tvangssamleje' og spørger på denne måde: "Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?"

Det skal understreges, at tvangssamleje ikke nødvendigvis er det samme som voldtægt i juridisk forstand, da der er tale om en vurdering fra offeret selv om, hvad han eller hun har været udsat for. Når man taler om omfanget af voldtægter, må man derfor skelne mellem tal baseret på en juridisk forståelse af voldtægt (anmeldelsestal og tal over sigtede og dømte personer mm.) og tal fra offerundersøgelser, hvor det omtales som tvangssamleje.

Hovedtal voldtægt

 • Politiet modtog i 2016 791 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2015 lå tallet på 480, og anmeldelsestallene varierer således år for år 
 • Ved godt 70 % af anmeldelserne for voldtægt mv. sigter politiet en gerningsmand
 • Ca. 50 personer bliver årligt fundet skyldige i voldtægt (gennemsnit for 2005 - 2015). I 2015 var tallet 49. 
 • Det skønnes, at ca. 10% af den danske befolkning – både mænd og kvinder – på et tidspunkt i løbet af deres liv, har været udsat for tvungen sex eller forsøg på tvungen sex
 • Det skønnes, at omkring 16% af ofrene er mænd mens 84% af ofrene er kvinder
 • Det skønnes, at ca. 4.700 kvinder udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det om året. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed 
 • For ca. halvdelen (48 %) af de kvinder, der angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det, er der tale om fuldbyrdet tvangssamleje. 

Forholdet mellem offer og gerningsmand

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsmand, som overrasker en på vej hjem sent om aftenen. Det er dog kun i ca. hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for tvangssamleje, at overfaldsmanden er en ukendt person.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om overgrebet anmeldes. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, offeret ikke kender, end hvis gerningspersonen og offeret kender hinanden godt.

 • I 37 % af de tilfælde, hvor en kvinde er blevet tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex enten ved vold eller trusler om vold, er gerningspersonen en nuværende eller tidligere partner
 • I 32 % er gerningspersonen en, som kvinden ikke har mødt før
 • I 21 % af er gerningspersonen en ven eller en bekendt
 • I ca. 3 % er gerningspersonen en person kvinden kun har kendt kortvarigt, fx en person hun lige har mødt i byen eller på Internettet. 

Ofrene

 • Unge under 25 år er mere udsat for tvangssamleje og forsøg på tvangssamleje sammenlignet med ældre grupper. De unge under 25 år udgør 59 % af det skønnede antal ofre for tvangssamleje
 • I 66 % af tilfældene er offeret ikke påvirket af alkohol. 

Gerningsstedet

Da mange overgreb bliver begået af en person, som kvinden kender i forvejen, især en partner eller ven, er det ikke overraskende, at de fleste overgreb enten sker i offerets eller gerningsmandens hjem. I alt estimeres det, at ca. 2/3 af alle tvangssamlejer finder sted i private hjem. Den typiske gerningssituation er da også enten ”en almindelig dag i et privat hjem” (43%) eller i forbindelse med en fest eller bytur (29%). 

Anmeldelse m.m.

Du kan få mere rådgivning om anmeldelse, lægeundersøgelse og afhøring mv. på anklagemyndighedens hjemmeside.