Krav til tv-overvågning

Boligorganisationer og ejere af idrætsanlæg har mulighed for at tv-overvåge områder med almindelig adgang, når det er væsentligt for at bekæmpe kriminalitet.

Der skal søges om tilladelse hos politiet. Man kan uden politiets tilladelse overvåge steder, hvor der ikke er almindelig adgang, fx kældergange, affaldsrum, vaskekældre mv.

Ansøgning om tv-overvågning

Boligselskaber og idrætsforeninger skal søge om tilladelse hos det lokale politi for at kunne opsætte tv-overvågning. Politiet vurderer ansøgningerne ud fra disse krav og hensyn:

 • Tv-overvågning skal ud fra en samlet vurdering anses for væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Det vurderes bl.a. ud fra oplysninger om kriminalitetsproblemernes karakter og omfang. Der kan fx ikke gives tilladelse, hvis kriminaliteten ligger langt tilbage i tiden, eller hvis kriminaliteten er mindre betydningsfuld, eller der er tale om enkeltstående tilfælde. 
 • Tilladelsen tidsbegrænses til maximalt fem år ad gangen. 
 • Både i boligområder og ved idrætsanlæg skal der skiltes med, at området tv-overvågets. 
 • Boligorganisationer kan på en eller flere afdelingers vegne ansøge om tv-overvågning. Grundejerforeninger, vejlaug eller andre foreninger, der repræsenterer husstandene i et boligområde, kan også søge. 
 • Tv-overvågning i et boligområde skal som udgangspunkt rettes mod området eller dele af området, som boligorganisationen eller foreningen ejer eller råder over. Man kan dog også søge om tilladelse til at overvåge arealer, der ligger i nær tilknytning, fx en kommunal vej. Hvis de tilknyttede områder er private, skal man have ejerens tilladelse. Det er ikke en forudsætning for tilladelsen, at der også overvåges på eget område. Der skal tages hensyn til beboernes privatliv, og man må ikke overvåge personer i eget hjem. 
 • Ejere af idrætsanlæg kan søge om tilladelse til videoovervågning af idrætsanlæg, som er åbne for publikum. Tv-overvågningen gælder også for områder inden for anlægget og ved indgange, facader, indhegninger mv. og for områder, der ligger i tilknytning til anlægget. De lokale forhold ved idrætsanlægget danner baggrund for en konkret vurdering af, hvilke arealer der kan videoovervåges. Det indgår i vurderingen, hvor der erfaringsmæssigt opstår uroligheder.

Generelle regler for overvågning

Vær opmærksom på Datatilsynets krav, inden I sætter overvågningsudstyret op. Læs mere om kravene til opbevaring, sletning, videregivelse og sikkerhed på datatilsynet.dk

Syv gode principper

Boligområder, kommuner og myndigheder der skal afgøre, om tv-overvågning er den rigtige løsning på kriminalitetsproblemer, kan finde inspiration i syv gode principper for tv-overvågning:

 1. Legalitet. Lovgivningen bl.a. om beskyttelse af persondata, skal overholdes
 2. Nødvendighed. Problemernes art og forebyggelsesmuligheder skal være præcist identificeret, og mindre indgribende metoder skal være overvejet før man beslutter sig for tv-overvågning
 3. Proportionalitet. Overvågningen skal stå i forhold til det konkrete problem, man ønsker at bearbejde. Sted og tidsperiode for overvågningen skal være besluttet – og om det skal evalueres
 4. Gennemsigtighed. Det skal være tydeligt, hvem der overvåger, om optagelserne gemmes, og hvem der har adgang til dem
 5. Ansvarsbevidsthed. Der skal være kontaktinformationer til instansen, som overvåger. Hvilke reaktionsmuligheder har man ved misbrug?
 6. Uafhængig kontrolinstans. En uafhængig instans skal holde øje med, at overvågningen ikke misbruges
 7. Borgerdeltagelse. Borgerne bør inddrages i diskussionen om overvågning, opfølgning og evaluering.

Principperne er beskrevet, så kommuner, myndigheder og organisationer direkte kan bruge dem ved en praktisk udførelse. Aftalen indeholder også et forslag til, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan skilte med videoovervågning. 

Principperne er en del af et aftalepapir, som er udarbejdet af ti europæiske partnere i det europæisk bynetværk Forum for Urban Security, EFUS. Europa Kommissionen har støttet projektet.